ინდიზაინის სწავლა - ინდიზაინის კურსი - indesign სწავლა - indesign კურსი

კომპიუტერის კურსები

ინდიზაინის სწავლა - Indesign სასწავლო კურსი

Adobe InDesign _ი არის პროგრამა, რომელიც საგამომცემლო სისტემაში გამოიყენება. ფერთან და გრაფიკასთან მუშაობის გარდა გვაქვს შესანიშნავი ტექსტთან მუშაობის ინსტრუმენტები და ვიზუალური ეფექტები.

კურსი განკუთვნილია რედაქტორებისთვის, დიზაინერებისთვის, ელექტრონული დოკუმენტების შექმნისათვის.


ისწავლება:

Adobe InDesign _ი: მისი ინტერფეისი, გამოყენება პოლიგრაფიაში და საგამომცემლო სისტემაში;
✧ მაკეტირება. ძირითადი საშუალებები;
✧ მაკეტის ელემენტების შექმნის და მართვის ინსტრუმენტები;
✧ ახალი დოკუმენტის შექმნა;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ ფერადი ბუკლეტის შექმნა;
✧ მატერიალის შემოტანა. გრაფიკული და ტექსტური ფაილების შემოტანის ფორმატები;
✧ ტექსტის დამუშავება;
✧ ბლოკებს შორის ტექსტის გადანაწილება. ტექსტური ბლოკების ერთმანეთთან დაკავშირება;
✧ ტექსტი: ძირითადი წესები. გადატანის ნიშნის დასმა და ორთოგრაფიის შემოწმება;
✧ სპეცსიმბოლოების და გლიფების გამოყენება;
✧ სიების და სხვა ტიპის ელემენტების შექმნა;
✧ ილუსტრაციები. ილუსტრაციის გამოსახვის ხარისხის მართვა;
✧ მრავალგვერდიან პუბლიკაციასთან მუშაობა;
✧ შაბლონების გამოყენება;
✧ დოკუმენტის გაფორმება. ფერების და ეფექტების გამოყენება;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ ბეჭდვისთვის მომზადება და ბეჭდვა;
✧ გამოქვეყნების კონტროლი;
✧ "ჩამოჭრამდე" და "ჩამოჭრის შემდეგ" გამოცემის ფორმატის აზრი;
✧ ფაილის მომზადება სხვა მოწყობილობაზე გადატაანისთვის. ყველა საჭირო კომპონენტის შეკრება ერთ საქაღალდეში;
✧ ამობეჭდვა პრინტერზე: პრინტერის სახეები, ბეჭდვის პარამეტრები;
✧ ფერის წინასწარი კონტროლი;
✧ ბეჭდვის პარამეტრები. PS და PDF ფაილების შექმნა;
✧ პარამეტრები;
✧ პრაქტიკული სამუშაო .

✧ ჟურნალის აწყობა;
✧ ჟურნალის აწყობის და მაკეტირების თავისებურებები. ჟურნალის შემადგენლობა. ტიპიური მაკეტები;
✧ რამოდენიმე ძირითადი შაბლონის გამოყენება;
✧ მოდულის ბადის შექმნა;
✧ მრავალსვეტიანობა აწყობისას;
✧ პროგრამის ტექსტური რედაქტორის გამოყენება;
✧ ჟურნალის სტილებით გაფორმება;
✧ რთული ფორმის ბლოკების შექმნა. ბეზიეს მრუდის გამოყენება;
✧ კონტურის შექმნა და გამოყენება. კონტურული სურათის განსხვავება გამჭვირვალე ფონიანი სურათისგან;
✧ ბლოკების გასწორება და გადანაწილება;
✧ რთული კონტურის გამოყენებით ტექსტით გარშემოვლა;
✧ გამჭვირვალეობის და ვიზუალური ეფექტების გამოყენება;
✧ ცხრილებთან მუშაობა. ცხრილების შექმნა ან შემოტანა. ცხრილების სტილები;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ მაკეტის მომზადება ამობეჭდვისთვის;
✧ ბეჭდვის overprint რეჟიმი და მისი კონტროლი. Separation Preview პანელის გამოყენება ბეჭდვის პრობლემების ადრეული აღმოჩენისათვის (საღებავის ზღვარის გადაცდენა, ტექსტის რასტრირება და სხვ.);
✧ გვერდების განლაგების მართვა მაკეტში. მაკეტების შექმნა არასტანდარტული განლაგებით;
✧ ბეჭდვის ელემენტების ხარისხის მართვა გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით;
✧ პრაქტიკული სამუშაო.

✧ გაზეთთან მუშაობა;
✧ გაზეთის მაკეთირების და აწყობის თავისებურებები. გაზეთის შემადგენლობა. ტიპური მაკეტები;
✧ გაზეთის ტექსტური და გრაფიკული მატერიალის თავისებურებები;
✧ პრაქტიკული დავალება: A3 ფორმატის გაზეთის ფრაგმენტის აწყობა;
✧ ქვებლოკები (Anchored Block);
✧ ტელეპროგრამის აწყობა;
✧ ბეჭდვა გვერდებად დაყოფით;
✧ PDF ფორმატში ექსპორტი.

✧ წიგნის აწყობა;
✧ დიდი დოკუმენტების მაკეტირების და აწყობის თავისებურებები. წიგნის ელემენტები. წიგნის ტიპური ფორმატები;
✧ წიგნის აწყობა სტილების და ძირითადი შაბლონების გამოყენებით;
✧ შენიშვნების შექმნა;
✧ ტექსტური ცვლადების გამოყენება. კოლონტიტულები;
✧ "პირობითი ტექსტი"-ს გამოყენება;
✧ რამოდენიმე გამოქვეყნების გაერთიანება;
✧ დაკავშირებული პუბლიკაციების შექმნა;
✧ დასათაურების და საგნობრივი მითითების შექმნა;
✧ წიგნის მთელი შემცველობის ერთად თავმოყრა;
✧ Library ბიბლიოთეკის გამოყენება;
✧ პრაქტიკული დავალება: წიგნის აწყობა.
 

ინდიზაინის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:12 სთ (8 გაკვეთილი ხანგრძლივობით 1,5 სთ)
ჯგუფში რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:390 ლ;
2 მოსწ. - 300 ლ;
3 მოსწ. - 270 ლ;
4 მოსწ. - 240 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
კომპიუტერის კურსები
მომსახურება
კალენდარი