ბუღალტერიის კურსები ორისის კურსი oris | buRalteriis kursebi 


ბუღალტერიის კურსები (20 გაკვეთილი) თეორია + საბუღალტრო პროგრამა Oris

ბუღალტერიის კურსები ორისი orisბუღალტერიის კურსის + Oris -ის თემატიკა:

✧ ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი;
✧ ანგარიშგება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ;
✧ ანგარიშგების სხვა კომპონენტები და ელემენტები;
✧ ფინანსური ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;
✧ საწარმოთა ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმები;
✧ ანგარიშთა გეგმა;
✧ სალაროსა და ბანკის ოპერაციები;
✧ მარაგის აღრიცხვისა და თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები;
✧ მოთხოვნებისა და ვალდებულებების აღრიცხვა;
✧ ავანსებისა და უიმედო ვალების აღრიცხვა;
✧ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სესხების აღრიცხვა;
✧ უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა. რეალიზაციის და დღგ-ს კორექტირება;
✧ ხელფასებისა და დივიდენდების აღრიცხვა;
✧ იჯარის აღრიცხვა;
✧ წარმოების პროცესის აღრიცხვა .პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაცია;
✧ შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა;
✧ მატერიალური და არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა;
✧ კურსთაშორისი სხვაობების აღრიცხვა;
✧ ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება;
✧ დროებითი სხვაობების აღრიცხვა;
✧ ბალანსის შედგენა.სასწავლო კურსები

მომსახურება 

ბუღალტერიის კურსის გრაფიკი
კურსის ხანგრძლივობა:20 სთ
ჯგუფში ჩაწერილი რაოდენობიდან გამომდინარე კურსის სრული ფასი თითოეული მოსწავლისთვის: ინდივიდუალური:350 ლ;
2 მოსწ. - 290 ლ;
3 მოსწ. - 250 ლ;
4 მოსწ. - 200 ლ
გრაფიკი (დღეები, საათები):კვირაში სამჯერ დღეგამოშვებით ან ურთიერთშეთანხმებით
ანგარიშსწორება:50% დაწყებამდე (ან მთლიანად), დარჩენილი თანხა - გადახდილი თანხის ამოწურვამდე
კურსის დაწყების დრო
(ჯგუფში ჩაწერა ხდება წინასწარ):
ინდივიდუალურად - შეთანხმებით;
ჯგუფში - შევსებისთანვე
    მსგავსი თემები:

« დაბრუნება »

სხვადასხვა